Take a fresh look at your lifestyle.

Mẹ than phiền con không chịu chào người lớn, chuyên gia cho biết “đây là tín hiệu tốt”

Trẻ lì, không dạ vâng, chào hỏi người lớn… chuyên gia cho biết đây là một tín hiệu vui cho thấy não bộ của trẻ đang phát triển tính tự lập.