Take a fresh look at your lifestyle.

Chín biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

96
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị mọi người dân chủ động, tích cực, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với 9 khuyến cáo cụ thể.